10.03.2017 Köln, Strickstrumpf 20:30-00:00
29.04.2017 Köln, Strickstrumpf 20:30-00:00
01.05.2017 ALTC Laurensberg 12:00-16:00
12.05.2017 Köln, Strickstrumpf 20:30-00:00
25:06.2017 Aachen, Bosten, Horbacherstr. 332 11:30-14:00
30.06.2017 Köln, Strickstrumpf 20:30-00:00
08.07.2017 Köln, Strickstrumpf 20:30-00:00
30.07.2017 Riverboatshuffle auf der Maas 10:00-19:00
06.08.2017 Burg Soers, Soerser Weg 310, 52070 Aachen 11:00-15:00
13.08.2017 Hoeve de Linde, Schuttebergsweg 5, 6291 NG Vaals 11:00-13:30
19.08.2017 Köln, Strickstrumpf 20:30-00:00
02.09.2017 Münster. Hotel Schloss Hohenfeld 17:00-20:00
09.09.2017 Köln, Strickstrumpf 20:30-00:00
13.10.2017 Köln, Strickstrumpf 20:30-00:00
21.10.2017 5.EUREGIO-Festival, Jülich, Liebevoll 20:00-23:00
10.11.2017 Köln, Strickstrumpf 20:30-00:00
17.12.2017 Aachen, Kurpark Terrassen 11:00-13:30

Alle Termine herunterladen: